“mumu who dey find you” Davido replies a tweet insulting him